องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการต่างๆ
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อบัญญัติ
 
เข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทั่วไป
 

2.1.1ที่ตั้ง114/3 หมู่ที่ 13  ตำบลตะเคียน  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอด่านขุนทด  มีระยะทางห่างจากอำเภอด่านขุนทดประมาณ6กิโลเมตร และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร ตามถนนสายนครราชสีมา-ขามทะเลสอ-ด่านขุนทด-กุดม่วง และห่างจากกรุงเทพมหานคร 256 กิโลเมตร ใช้เวลาประมา  1 ชั่วโมงการเดินทางจากตัวอำเภอถึงตัวจังหวัด

 2.1.2 อาณาเขต

ทิศเหนือ       ติดต่อกับตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด

ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลหินดาด  อำเภอด่านขุนทด

            2.1.3 เนื้อที่

               องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 107.12 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 66,950 ไร่

  

           2.1.4 ภูมิประเทศ

                  มีพื้นที่ติดต่อกับ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลด่านขุนทด  ตำบลบ้านเก่า  ตำบลหินดาด   ตำบลวังโรงใหญ่(อำเภอสีคิ้ว) เป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะลูกคลื่นลอนลึก  ลักษณะดินเป็นดินเค็ม   ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก  และดินลูกรังส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านและดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำเก็บความชื้นได้น้อย  มีความอุดมสมบูรณ์พอใช้ได้

 
            2.1.5 เขตการปกครอง    แบ่งการปกครองอกเป็น17 หมู่บ้าน  ดังนี้

 

2.1.6 จำนวนครัวเรือน  ประชากรและพื้นที่หมู่บ้าน

                จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,692 ครัวเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น  11,226 คน  แยกเป็นชาย  5,553 คน และหญิง 5,673 คน มีความหนาแน่นของประชากร  105 คน/ตารางกิโลเมตร  และมีพื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด 66,950 ไร่