องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการต่างๆ
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อบัญญัติ
 
เข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศ
แผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การควบคุมภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ

2.3.1อาชีพ

การประกอบอาชีพของราษฎรในพื้นที่ขององค์การบริหารสวนตำบลตะเคียน มีหลายอาชีพ  โดยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม

 

                   อาชีพเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจำนวน 1,834 ครัวเรือน หรือ 77.39 % อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ประกอบ  อาชีพอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน233 ครัวเรือน หรือ 9.83%  อาชีพรับจ้างทั่วไป ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 132 ครัวเรือน หรือ 5.57%   อาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชน ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ประกอบอาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชน จำนวน 105 ครัวเรือน หรือ 4.43%

อาชีพธุรกิจส่วนตัว  ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจำนวน46 ครัวเรือน หรือ 1.94%   อาชีพอื่นๆ ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  ประกอบอาชีพอื่นๆอีก จำนวน 20 ครัวเรือน หรือ 0.84%

 โครงสร้างรายได้ของครัวเรือน

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ (ปั๊มลอยขนาดเล็ก)         4   แห่ง

ร้านอาหาร                                    20   แห่ง

ร้านค้าปลีก                                   112   แห่ง

ร้านค้าซ่อมรถ                                 18   แห่ง

          โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์                   2   แห่ง