องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
 


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565" ให้แก่ ผู้นำชุมชน , สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล


วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ตะเคียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย  ประจำปีงบประมาณ 2565" ให้แก่ ผู้นำชุมชน , สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบล , ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน และประชาชนทั่วไป  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอย ด้วยหลัก 3 Rs และให้ความรู้เกี่ยวกับการลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร การจัดการน้ำเสีย / การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากการทำถังขยะเปียก การใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ พด.6 จากขยะอินทรีย์ และการทำจุลินทรีย์อีเอ็มบอล ณ อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.ตะเคียน

2023-03-20
2023-02-01
2023-01-31
2023-01-17
2022-12-07
2022-12-06
2022-11-24
2022-11-17
2022-10-13
2022-08-24