องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
กองช่าง

นายยุทธชัย  แสนสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นางสาววันเพ็ญ เปรืองนนท์

นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด
 นางอังคะณา มิกขุนทด
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ
     
  นายพรศักดิ์ ปอสูงเนิน  
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า