องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.takien.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 8 ม.ค. 2564 ]192
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง ขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 30 ธ.ค. 2563 ]199
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]228
24 จดหมายข่าว กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]230
25 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 [ 19 ต.ค. 2563 ]236
26 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฐานข้อมูลทะเบียนรายชื่อตลาดนัด [ 25 ส.ค. 2563 ]195
27 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]266
28 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 29 พ.ค. 2563 ]257
29 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดแยกขยะ [ 3 เม.ย. 2563 ]223
30 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการคัดแยกขยะ [ 3 เม.ย. 2563 ]196
31 การแจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการและให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ [ 27 มี.ค. 2563 ]232
32 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 27 ม.ค. 2563 ]228
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]235
34 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2562 ]225
35 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน [ 9 ต.ค. 2562 ]195
36 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานประจำปี 2561-2565 [ 9 ต.ค. 2562 ]191
37 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]225
38 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การผลิตจุลินทรีย์สงเคราะห์แสง [ 1 ต.ค. 2562 ]228
39 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นในภาครัฐ [ 1 ต.ค. 2562 ]196
40 การตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามโครงการการกำกับติมตาม และพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 12 พ.ย. 2561 ]237
 
|1หน้า 2|3|4